Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 12 oktober 2023

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Dans Beweeg Groei zijn, bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Dans Beweeg Groei worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Dans Beweeg Groei ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Dans Beweeg Groei zijn vrijblijvend en Dans Beweeg Groei behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Dans Beweeg Groei. Dans Beweeg Groei is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Dans Beweeg Groei dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 Verzending van het product is niet mogelijk, hier zijn geen kosten aan verbonden. Er kan een afspraak gemaakt worden om het product op te halen via mail (info@dansbeweeggroei.nl) of via WhatsApp (0630060428).  

3.2 Betaling kan plaatsvinden door gebruik te maken van iDEAL (Mollie).  

3.3 Dans Beweeg Groei zorgt ervoor dat uw gegevens veilig worden opgeslagen. Lees ook de Privacyverklaring.  

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Dans Beweeg Groei gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijs voor het aangeboden product en dienst stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Dans Beweeg Groei.

Artikel 4. Ophalen van product

4.1 Verzending van het product is niet mogelijk, hier zijn geen kosten aan verbonden. Er kan een afspraak gemaakt worden om het product op te halen via mail (info@dansbeweeggroei.nl) of via WhatsApp (0630060428). 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van het geleverde product gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Dans Beweeg Groei verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van het product gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Dans Beweeg Groei geleverde product geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Dans Beweeg Groei garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Dans Beweeg Groei daarvan direct en bij het ophalen van het product kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat het product niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Dans Beweeg Groei de keuze het desbetreffende product tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe product dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien dagen na aflevering aan Dans Beweeg Groei te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. U kunt het product retour sturen naar onderstaand adres: Dans Beweeg Groei t.a.v. retour product Uraan 46 3894 DK Zeewolde.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Dans Beweeg Groei, dan wel tussen Dans Beweeg Groei en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Dans Beweeg Groei, is Dans Beweeg Groei niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Dans Beweeg Groei.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Dans Beweeg Groei in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Dans Beweeg Groei gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Dans Beweeg Groei kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Wanneer door Dans Beweeg Groei gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Dans Beweeg Groei deze voorwaarden soepel toepast.

10.2 Indien een of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Dans Beweeg Groei in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Dans Beweeg Groei vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Dans Beweeg Groei is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Eigen risico

12.1 Gebruik de producten op eigen risico. Dans Beweeg Groei is niet verantwoordelijk voor schade/letsel die je oploopt tijdens gebruik van de producten/diensten.

12.2 Waarschuwing! Producten kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen jonger dan 3 jaar. Houd toezicht of plaats de producten op een veilige plek.